Zawody Strzeleckie o „Puchar Lata” 2021 Dobrzejów k. Legnicy

Zawody Strzeleckie o „Puchar Lata” 2021 Dobrzejów k. Legnicy

Zarząd Okręgowy PZŁ w Legnicy serdecznie zaprasza pasjonatów strzelectwa do udziału w Zawodach Strzeleckich o „Puchar Lata” 2021, które odbędą się 10 lipca br. na Strzelnicy Myśliwskiej w Dobrzejowie k. Legnicy. Regulamin Zawodów poniżej.

 

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Legnicy

REGULAMIN    ZAWODÓW STRZELECKICH „Puchar Lata”

rozgrywanych dnia 10 Lipca 2021r.

 

Sędzia główny: Paweł Hetmańczyk

 1. Zawody odbywają się na – Strzelnicy PZŁ w Dobrzejowie (51.246198, 16.185670) według poniższego porządku dziennego :
  • godz. 8.00 – 8.30 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,
  • 8.30 – 8.45 –  otwarcie zawodów i odprawa zawodników,
  • od godz. 9.00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych.
 2. Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach, oraz uzyskanie punktów do „Wawrzynu strzeleckiego”. Integracja środowisk myśliwskich oraz promocja strzelectwa myśliwskiego .
 3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację organizacyjną. Łączna lista startujących wynosi do 120 zawodników. O przyjęciu decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
 4. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego. W razie nieuczestniczenia w zawodach wpisowe nie będzie zwracane. Wpisowe  w wysokości 200 zł na numer rachunku bankowego PZŁ Legnica : 80 2030 0045 1110 0000 0252 4060, w terminie do dnia 07 lipca br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, przynależność do danego okręgu, nr legitymacji PZŁ oraz klasę strzelecką.

Warunkiem rejestracji zawodnika w sekretariacie zawodów jest okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowego.

 1. Zawody odbywają  się w pełnym  wymiarze  konkurencji  w sześcioboju myśliwskiego, przy respektowaniu reguł aktualnych „Prawideł strzelań myśliwskich dla sześcioboju przez PZŁ” numer 2/2021 obowiązującymi od 27.05.2021 z rozdziałem 10 par 59 z następującymi uzupełnieniami : strzelanie do zająca w dwóch seriach po 5 przebiegów i dzik jedna seria po 10 strzałów.
 2. Klasyfikacje: M. P. D. i SENIOR ukończone 60 lat
 3. Nagrody: za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w klasach M. P. D. i SENIOR puchary. Za zajęcie od 1 do 6 miejsca w klasach dyplomy. Za najlepszy wynik w kuli śrucie pamiątka i dyplom. Dla najlepszych zawodników w poszczególnych klasach przewidziano rzeczowe nagrody w ilości uzgodnionej przez organizatora.
 4. Każdy zawodnik-zawodniczka zdobywa tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” obligatoryjnie jeśli uzyska wynik 425/500 puntów dla mężczyzn i 400/500 dla kobiet.
 5. Wszyscy uczestnicy zgodnie z uregulowaniami wdrożonymi w/w przepisem od 2014r. każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych ponadto ochronników oczu i głowy. Wysokość biodra oznacza się paskiem z materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca w sposób umożliwiający sędziemu kontrolę prawidłowości przyjęcia postawy gotowości. W obrębie osi strzeleckich obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Wyniki zawodów zawierające dane, obejmujące imiona i nazwiska zawodników, numer startowy, przynależność do okręgu PZŁ, oraz ilość zdobytych punktów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.   Brak   wyrażenia   zgody   na tą publikację   jest   równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.
 7. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie jego przestrzegać.

Serdecznie zapraszamy Organizator.